ลำปาง รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดลำปาง รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567เวลา 09.00 น. ที่วัดเกาะวาลุการาม นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สำหรับจังหวัดลำปาง ได้กำหนดดำเนินการโครงการดังกล่าว ณ วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง ได้บรูณาการกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น