มร.ชม. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

มร.ชม. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace” 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace” โดยมี อ.ชยภัทร  พุ่มจันทร์ , อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม และ อ.กุสุมา สีดาเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นใน Gmail การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive การนัดหมายด้วย Calendar การประสานงานด้วย GooGle MEET การทำเอกสารออนไลน์ด้วย DOCS การทำข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย SHEETS และการนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วย SLIDES ให้กับผู้ร่วมโครงการจำนวน 30 คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น