ทต.ร้องกวาง นำคณะผู้บริหาร ครู กก.ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาฯ ชลบุรี

ทต.ร้องกวางนำคณะผู้บริหาร ครู กก.ศึกษาดูงานการจัดการศึกษารร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

นายอนิรุทธิ์ สมร ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยความเคารพรัก ที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัด อบจ.ชลบุรี และศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวางที่ดำเนินการทำให้โครงการฯบรรลุตามเป้าหมาย ขอขอบคุณท่านผอ.กองการศึกษา คุณรุ่งอรุณ วันจา ผอ.กองคลังคุณปุณชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ คุณฑีรกานต์ ยอดสอน เจ้าของโครงการฯที่ดูแลการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า ขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตนีตำบลร้องกวาง สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลร้องกวาง ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง และจะขอนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น