ภาคใต้ยังท่วม 6 จังหวัด เร่งช่วยเหลือต่อเนื่อง

ปภ.รายงานภาคใต้ยังมีน้ำท่วม 6 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง


วันนี้ (23 ธ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 42 อำเภอ 255 ตำบล 1,485 หมู่บ้าน 155,552 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 86 อำเภอ 492 ตำบล 3,112 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 264,660 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบัน (23 ธ.ค. 65) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 6 จังหวัด 42 อำเภอ 255 ตำบล 1,485 หมู่บ้าน 155,552 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ดังนี้

 1. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด รวม 38 ตำบล 234 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,333 ครัวเรือน
 2. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน รวม 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,758 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
 3. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอบางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสิงหนคร อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสทิงพระ อำเภอเทพา อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอนาทวี รวม 113 ตำบล 764 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 65,112 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
 4. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอแม่ลาน รวม 77 ตำบล 375 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,369 ครัวเรือน
 5. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา รวม 8 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,543 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
 6. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี อำเภอ
  สุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ รวม 14 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,437 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
  สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย
  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น