ปภ.บูรณาการเตรียมรับมือภัยหนาว-ดูแลประชาชน

ปภ.บูรณาการเตรียมรับมือภัยจากอากาศหนาว-ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยในช่วงฤดูหนาว

ช่วงฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566
เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด รวมถึงอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณยอดดอยและยอดภู ประกอบกับช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว เพื่อดูแลประชาชน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว

เตรียมพร้อมรับมือภัยจากอากาศหนาวเชิงรุก

 • ติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการคาดหมายสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างต่อเนื่อง พร้อมประเมินสถานการณ์และผลกระทบในพื้นที่อากาศหนาวหรือหนาวจัด รวมถึงแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวเตรียมพร้อมรับมือและวางมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 • ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการทุพลลภาพ สตรีมีครรภ์ รวมถึงจัดทำข้อมูลและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างการรับรู้การป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวแก่ประชาชน โดยให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพ ทั้งการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ เพราะเสี่ยงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ รวมถึงประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว
  บูรณาการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว
 • เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และรถดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุได้ทันที พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และจิตอาสาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรไถกลบแทนการเผาตอซังข้าวและวัชพืช เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และมลพิษทางอากาศ
 • สร้างความปลอดภัยทางถนน โดยประสานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งป้ายเตือนและไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจากหมอกปกคลุมและถนนลื่น โดยเฉพาะทางแยก ทางโค้ง ทางลาดชัน
  ทางขึ้น – ลงเขา รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการสัญจรในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ
  เผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง
 • ปฏิบัติการช่วยเหลือตามเผชิญเหตุของจังหวัด กำหนดพื้นที่และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน

พร้อมยึดการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงบูรณาการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยทหาร หน่วยราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเต็มกำลัง ควบคู่กับการกำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น