มร.ชม. ร่วมอบรมเครือข่าย ผู้นำนักศึกษา

มร.ชม. ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 6 สถาบัน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้นำนักศึกษาจำนวน 18 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 6 สถาบัน (MOU) ครั้งที่ 11 Students’ leadership Network Training Program for Quality Assurance, Art and Cultural Exchange Faculty of Humanities and Social Sciences Northern Rajabhat Universities 6 Institutions (MOU) 11th ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยมี รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของนักศึกษา เพื่อพัฒนากลไกการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง 6 สถาบัน ในมิติของการบูรณาการงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอาสา กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต อันจะเป็นกลไกเชื่อมความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา ของผู้บริหาร คณาจารย์ ที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา โดยได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาทั้งใน และนอกสถาบันการศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระยะเวลา 2 วัน เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น