จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อประกอบการสนับสนุนแผนป้องกัน แก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วม รวมถึงการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 เวที ที่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากท้องถิ่น ผู้แทนจากชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ได้ดำเนินการศึกษา ลุ่มน้ำสาละวิน มีพื้นที่กว่า 19,105.59 ตร.กม. พื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน คลุมพื้นที่ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย ขุนยวม แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และสบเมย และบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อำเภอฮอด และอมก๋อย และจังหวัดตาก พื้นที่อำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ แบ่งออกเป็น 22 ลุ่มน้ำสาขาย่อย และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำปาย แม่น้ำยวม และแม่น้ำเมย

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ และการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 , เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำ , เพื่อใช้ข้อมูลผังน้ำประกอบการสนับสนุนแผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง แผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำท่วม รวมถึงการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผังน้ำ ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น