พช.เชียงใหม่ เปิดแผนปี 67 ดัน OTOP และซอฟต์พาวเวอร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.

ซึ่งจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 เปิดรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่สนามบินเชียงใหม่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า จากภาวะเอลนินโญ ขณะที่สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งสงครามและความขัดแย้งในอิสราเอล และยูเครน การขยายตัวของสื่อสังคมออนไลน์ 

.

ทำให้กระทรวงมหาดไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ยึดหลักการทำงาน 3 หลัก ทันโลก ทันสมัย และทันท่วงที เพื่อให้ปรับตัวได้ทัน เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนแห่งสหประชาชาติ ทั้งมิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายมิติด้านสันติภาพและความร่วมมือ เป็นต้น

.

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนภายใต้คำขวัญ “ พช.เชียงใหม่ 5 ดี ” (CDD CHIANGMAI 5G) ได้แก่เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตของประชาชนดี ชุมชนดี สิ่งแวดล้อมดี และองค์กรดี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากจะมีนโยบายเดิม ที่ได้มีการดำเนินการมาก่อนแล้ว ยังได้มีนโยบายใหม่เพิ่มเติมที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ อาทิ CNX Soft Power  , 1 ครัวเรือน 1 ซอฟท์พาวเวอร์ (OFOS) , 1 อำเภอ 1 แหล่งผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น

.

ด้านการดำเนินการในปีงบประมาณหน้า ให้ใช้งบประมาณเดิมจากปี พ.ศ. 2566 ไปก่อน จนถึงถึงไตรมาส ที่ 3 ของปีหน้า ทั้งแผนงานบุคลากรภาครัฐ อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม เช่น การขับเคลื่อนทุนชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและขจัดความยากจน แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตรวจสุขภาพทางการเงิน แผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และแผนบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะมีการสรุปผลการดำเนินการทั้งหมดแต่ละไตรมาส

.

สำหรับภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการตามนโยบาย 10 ข้อของกระทรวงมหาดไทย อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การลงทะเบียน OTOP ผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการ OTOP รวมถึงการดำเนินโครงการตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน 5 โครงการ ได้แก่ การสร้างความั่นคงทางอาหาร การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก OTOP และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นต้น

.

นอกจากนี้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่ดูงาน ทำให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมฟื้นฟูศูนย์กระจายสินค้า OTOP ที่อำเภอสันกำแพง รวมทั้งมาตรการสนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย Soft Power และเงินดิจิทัลของรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น