ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป้าหมายเกษตรกร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเกษตรกรอินทรีย์แม่พุงหลวง จังหวัดแพร่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ณ ศาลาฉลองครองราช 60 ปี หมู่ที่ 15 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ภาพ/ข่าว โดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น