แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๗

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ ช่วยสละเวลาตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่

แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและวางแผนในการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีต่อไป

สุดท้ายนี้ขอความกรุณาให้ทุกท่าน ช่วยกันตอบแบบสอบถาม (ติ-ชม) รวมถึงช่วยแนะนำ และแชร์ลิงค์แบบสอบถามนี้ต่อ ๆ กันไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ🙏

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น