บทสวดมนต์ขอขมาพระ พร้อมคำแปล

วันทามิ พุทธัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต. 
กราบไหว้ พระพุทธ, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.

วันทามิ ธัมมัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต. 
กราบไหว้ พระธรรม, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.

วันทามิ สังฆัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
กราบไหว้ พระสงฆ์, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.

วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
กราบไหว้ พระอาราม พัทธสีมา ต้นโพธิ์ ต้นไม้ และพระเจดีย์, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.

วันทามิ คะรูปัชฌายะ อาจะริยะคุณัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
กราบไหว้ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.

วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง, อะตีตัง เม โทสัง, อะนาคะตัง เม โทสัง, ปัจจุปปันนัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
กราบไหว้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นที่พึ่งของโลก, อดีต ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกิน, อนาคต ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกิน, ปัจจุบัน ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น