เช็กเลย! เลือกตั้ง อบต.2564 ต้องเตรียมตัวยังไง มีใครลงสมัครบ้าง รวมมาให้แล้วทุกเรื่อง ต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 28 พ.ย.นี้

28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เรามีนัดไปเลือกตั้ง อบต. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ก่อนไปใช้สิทธิลงเสียงในคูหา มาเข้าใจรายละเอียดและข้อปฏิบัติกัน เชียงใหม่นิวส์รวบรวมมาให้แล้ว

สาระน่ารู้ก่อนไปเลือกตั้ง ท้องถิ่น เลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิของประชาชนคนไทยที่มีต่อการบริหารประเทศ ก่อนที่เราจะไปเลือกตั้ง เราควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่า อ่านได้ที่นี่เลย ! ? https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1852613/

ข้อมูลผู้สมัครเลือกตั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ นายนพดล สุยะ ผอ.กกต. เชียงใหม่​ เปิดเผยว่า ในจังหวัด​เชียงใหม่​ มีทั้งหมด 89 อบต. จาก 23 อำเภอ มี 2 อำเภอที่ไม่มี อบต.คือ สารภีและสันทราย เนื่องจากว่าได้ยกระดับเป็นเทศบาล​ตำบลทั้งหมดแล้ว และในครั้งนี้การ​รับสมัคร​เลือกตั้งของอบต. จะมีความแตกต่าง​จากทุกครั้งเนื่องจากว่า ในแต่ละอบต.จะลดสมาชิกสภา​ลง จากเดิมทีหมู่บ้านละ 2 คน เหลือเพียงหมู่บ้าน​ละ 1 คน แต่ต้องมีสมาชิกสภา​ไม่น้อยกว่า 6 คน ในกรณีที่​ตำบลไหนมีหมู่บ้านไม่ถึง 6 หมู่บ้าน จะต้องมีการเพิ่มในหมู่บ้านที่มีประชากร​มากที่สุดเป็น 2 คน เพื่อให้สมาชิกสภาครบตามกฎหมาย​ อาจทำให้การเลือกตั้ง​ครั้งนี้​มีความดุเดือด​มากขึ้น

 

ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีผลอย่างไร 6 สิทธิที่จะถูกจำกัด หากไม่ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.

 1. สมัคร ส.ส. หรือ ส.ว.
 2. สมัครเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
 5. ดำรงตำแหน่งในการบริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งในสภาท้องถิ่น เลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา จะถูกจำกัดสิทธิ์ในครั้งถัดไป ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องทำอย่างไร สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ โดยยื่นได้ที่ช่องทางดังนี้

 1. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน 
 2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 3. แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote

ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

        

 

 

สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. บัตรสีแดง – เลือกนายกอบต. ( X เลือกได้หมายเลขเดียว)
 2. บัตรสีน้ำเงิน – เลือกสมาชิกอบต. (X เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่พึงจะมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง)
 3. หากไม่เลือกผู้ใด ให้ X ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด

หลักฐานที่ใช้แสดงตน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  และ นายก อบต.

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้
 2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ, ใบขับขี่,หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (ต้องไม่หมดอายุ)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบต /นายก อบต. 

คู่มือเตรียมตัวไป เลือกตั้ง

ช่องทางการรับข้อมูลของผู้สมัคร ติดตามได้ในแอพพลิเคชัน Smart Vote  

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น