จัดอบรมไกล่เกลี่ย เพื่อช่วยเหลือทางกฏหมาย

สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.แพร่ จัดอบรมไกล่เกลี่ย

…………..โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน
……………..เมือวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มีพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้านโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่

โดยมี นายบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังบคดีจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในพิธี นายฐานิศร์ วรรณสุข อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้กล่าวรายงานว่า
…………..”โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน” ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ในวันนี้การจัดโครงการดังกล่าวนั้น ได้จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การส่งเสริมกระบวนการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาและให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยเอดส์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่

ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่ดินกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น เทคนิคการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชนแก่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่ข้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคม และประเทศชาติต่อไปนายบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ประธานพิธีเปิดอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในวันนี้ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้หลายประการ ในประการหนึ่งคือให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยเอดส์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

ซึ่งลักษณะของงานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันในการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายโดยการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้แก่ผู้นำท้องถิ่นได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สามารถรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องตัน และเมื่อประชาชนในท้องถิ่นมีปัญหาทางกฎหมายหรือมีข้อพิพาทระหว่างกันทางด้านกฎหมาย หรือมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยเอดส์ บุคคลดังกล่าวสามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างไม่ให้ประชาชนต้องเสียเปรียบหรือเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน สามารถป้องกันเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยเอดส์ซึ่งอาจเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลดังกล่าวสามารถหาทางไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดคำใช้จ่ายในการดำเนินคดี ลดคดีขึ้นสู่ศาล และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม อันเป็นการสร้างความสงบสุข ความสามัคคีขึ้นในชุมชน


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประขาชนทั่วไป อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้านนี้ขึ้น
……………จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้น ไม่ให้ประชาชนต้องเสียเปรียบหรือเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งสามารถหาทางไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ลดคดีขึ้นสู่ศาล และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม อันเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมต่อไป
………….ในนามของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ขอขอบคุณนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับสถานที่และช่วยเหลือในการด้านต่างๆ ทำให้การดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระธาตุช่อแฮพระพุทธโกศัย หลวงพ่อวิชิตมาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ดลบันบาลให้การดำโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น