แม่เหียะเดินหน้า ท้องถิ่น ดิจิทัล

หลังจากเทศบาลเมืองแม่เหียะเริ่มพลิกโฉมการบริการสาธารณะประชาชน ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการก้าวเข้าสู่ เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งเป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการสาธารณะ เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเมืองแม่เหียะสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้านการบริการสาธารณะประชาชน Smart City ในการรองรับความต้องการ ของประชาชน 13,636 ครัวเรือน 19,352 คน ประชากรแฝงกว่า 7,000 คน บนพื้นที่ 24.405 ตารางกิโลเมตรจำนวน 10 หมู่บ้าน ให้ได้รับประโยชน์ในทุกด้าน บนความแตกต่างที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องยกระดับการบริการสาธารณะประชาชนให้มีความรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ใช้หลักแนวคิด “การบริการสาธารณะประชาชน ด้วยระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ แพลตฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์” ที่พัฒนาขึ้นมาเองในการตอบโจทย์การบริการที่รวดเร็ว ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล และการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Smart City


นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เริ่มประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มในการบริการสาธารณะประชาชน โดยทีมพัฒนาแพลตฟอร์มของเทศบาลเมืองแม่เหียะเองตั้งแต่ปี2558 และพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยเพื่อตอบโจทย์การบริการสาธารณะประชาชนด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในการยกให้เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขยายผลการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองแม่เหียะพร้อมในการต่อยอด การใช้ Digital Transformation Municipality ในการยกระดับการบริการประชาชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีทั้งหมด 3 นวัตกรรม ได้แก่

  1. ศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellent Service Center คือ การรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม One Stop Service ที่เขียนขึ้นมาเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการบริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน ประชาชนสามารถร้องผ่านสมาร์ทโฟน หรือช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย ไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาล ลดขั้นตอนการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว ฉับไว และสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณภายในหน่วยงาน โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Office สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการเกษียณหนังสือราชการออนไลน์ เพื่อให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานราชการ ลดการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการทำงาน ในการบริการประชาชน
  2. การอนุมัติออนไลน์ เป็นการอนุมัติการขออนุญาตก่อสร้าง และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผ่านโปรแกรมอนุมัติออนไลน์ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติต่าง ๆ ไม่ต้องเซ็นเอกสารที่กระดาษ แต่สามารถ เซ็นเอกสาร และคลิกอนุมัติ ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย โดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลดระยะเวลาการอนุมัติจาก จาก 45 วัน ให้เหลือเพียง 1-2 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการเก็บรายละเอียดการอนุมัติต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดอีกด้วย
  3. GIS Data Center ระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาตำบล เป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูล ที่ใช้ในการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ โดยการเก็บข้อมูล ผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษี LTax 3000 พัฒนาต่อยอดด้วยการใช้โดรนด้านแผนที่ จัดเก็บภาพถ่ายทางอากาศ นำมาวิเคราะห์ข้อมูล วัดพื้นที่ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงพัฒนาต่อยอดสู่ 92 ชั้นข้อมูล ซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูฐานข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้ง สามารถนำฐานข้อมูลเหล่านี้มาบริหารพัฒนาเมือง สู่เมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ต่อไป
    โดยในปัจจุบันองค์กรปดกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เริ่มจองคิวเพื่อขอเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมาก และหากหน่วยงานใดมีความต้องการเข้ามาศึกษาดูงานและต้องการนำแพลตฟอร์มต่างๆ ไปใช้งาน ยินดีต้อนรับทุกคณะ โดยสามารถแจ้งความประสงค์มาที่ ศูนย์บริการเป็นเลิศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร 0 5327 6491ต่อ126

ร่วมแสดงความคิดเห็น