Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai: Mae Taeng Trip

กิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai: Mae Taeng Trip

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai (Mae Taeng Trip)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai (Mae Taeng Trip) ภายใต้โครงการการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Program) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกน และอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษานานาชาติจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น