คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เตรียมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในระดับนานาชาติ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๑ Southeast Asia Network of Animal Science (SEANAS) ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับนานาชาติ ความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา การฝึกงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม มี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ คุณจารุวรรณ โชติเทวัญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ธุรกิจการส่งออกเนื้อไก่ไทยและโอกาสในตลาดต่างประเทศสมัยใหม่” โดยมีสมาชิกภาคีเครือข่ายจาก 4 ประเทศจำนวน 104 คนเ เข้าร่วมการประชุมนี้ ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น