นอภ.พบพระ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตาก (ระดับประเทศ) เนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน” วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 1 เมษายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2471 และมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
  2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน
  4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
  5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ในประเภทกลุ่ม 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง

ข้าราชพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดตาก

  1. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ
  2. นางบุณยานุช เดชบริบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
  3. นายไพรวัลย์ บางใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น