นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เริ่มทยอยเดินทางกลับ

วันที่ 16 เม.ย 2567 บรรยากาศ ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) มีประชาชนเริ่มหนาตามากขึ้นในการเดินทางกลับหลังจากหยุดยาวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเดินทางไปกรุงเทพ และรถสายเหนือตอนบนมีประชาชนยังคงเดินทางต่อโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จำนวนมาก นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในปีนี้ได้มีการเสริมเที่ยงรถเพื่อรองรับผู้โดยสารไว้ โดยจำนวนรถหมวด 2 (เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ) จากเดิมจำนวน 68 เที่ยวต่อวัน เพิ่มอีก 34 เที่ยว รวมจำนวน 102 เที่ยวต่อวัน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 50 เปอร์เซ็นต์ และรถหมวด 3 ซึ่งเป็นรถโดยสารต่างจังหวัดยกเว้นเส้นทางกรุงเทพฯ จากเดิม จำนวน 278 เที่ยวต่อวัน เพิ่มจำนวน 83 เที่ยว รวมจำนวน 361 เที่ยวต่อวัน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผู้โดยสารหมวด 2 (เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ) จากเดิม จำนวน 1,800 คนต่อวันมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จำนวน 60 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 2,880 คนต่อวัน และผู้โดยสารหมวด 3 เดินทางนอกเหนือกจากกรุงเทพฯ จากเดิม 5,600 คนต่อวัน เพิ่มจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ รวมจำนวน 7,840 คนต่อวัน

อย่างไรก็ตามการเดินทางกลับในวันนี้จะมากที่สุด เนื่องจากพรุ่งนี้เริ่มทำงาน มีรถเที่ยวปกติและรถเสริม เดินทางเข้ากรุงเทพจำนวนกว่า 100 คัน ซึ่งขนส่งเชียงใหม่ยังคงมาตรการดูแลผู้โดยสารในการเดินทางอย่างปลอดภัยตั้งต้นทาง ให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยทุกคน ที่สำคัญจะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งประชาชนจะมีการซื้อตั๋วจองออนไลน์ไว้ล่วงหน้า จะเดินทางมารอก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพราะการจราจรโดยรอบสถานีขนส่งจะหนาแน่นมีทั้งรถเข้าและรถออก

ร่วมแสดงความคิดเห็น