แม่ฮ่องสอนหารือเร่งด่วน พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนหารือเร่งด่วนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกยิง

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเร่งด่วนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกยิง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายก อบต.ผาบ่อง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุม

สืบเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกยิง ในห้วงงานเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันที่ 14 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารใบหยกชาเล่ต์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.พลอย ไม่มีชื่อสกุล อายุ 17 ปี และนายอมร ปานเที่ยง อายุ 38 ปี ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บ ราย น.ส.พลอย ไม่มีชื่อสกุล ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องส่งต่อรักษายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้ยากไร้ที่ไร้สัญชาติ อาชีพรับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับมารดาในบ้านของผู้ใจบุญ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ตนเองได้

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรวมถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ๆ กว่า 500,000 บาท จึงให้เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งในเบื้องต้นมีหน่วยงานที่แจ้งการให้เงินช่วยเหลือทั้งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น