รร.ยุพราชวิทยาลัย สูมาคารวะครูบาอาจ๋าน สระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

รร.ยุพราชวิทยาลัย วันกตัญญู สูมาคารวะครูบาอาจ๋าน สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2567

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น.นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยชมรมเพชรยุพราชฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดงานวันกตัญญู สูมาคารวะครูบาอาจ๋าน สระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหารอาวุโส และคุณครูเพชรยุพราช (อดีตคุณครูยุพราชวิทยาลัย) คุรุเมธีและพิธีคุรุบูชา ประจำปี 2567 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เพชรยุพราช (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) และมอบโล่คุณูปการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชมรม โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราขวิทยาลัย กล่าวสูมาคารวะดำหัว นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย กล่าวมุทิตาจิต พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน องค์กรภาคีเครือข่าย สมาชิกเพชรยุพราชฯและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พร้อมกันนี้ได้ตั้ง ขบวนกราบสักการะสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยเริ่มจาก ธรรมสถาน เจดีย์วัดนางเหลียว ศาลเจ้าแม่สองนาง พระภูมิเจ้าที่ศาลตายาย พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ศาลาพระพุทธปัญญาบารมี เจดีย์วัดหมื่นคอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

นายสมพงษ์ ตันติวรวิทย์ ประธานชมรมเพชรยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในโอกาสที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสระเกล้าดำหัว อดีตครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในวันที่ 17 เมษายนนี้ วันกตัญญู นับเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกปีตลอดมา ชมรมเพชรยุพราชวิทยาลัย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างความสัมพันธ์ ความรักสามัคคี จัดสวัสดิการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สนับสนุน เกื้อกูลกัน ระหว่าง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งทุกท่าน ถือเป็นสมาชิกชมรมเพชรยุพราชวิทยาลัยและมีโอกาสได้ร่วมกันกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรภาคีเครือข่ายของโรงเรียน ในการประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

ชมรมเพชรยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มีความตระหนักดีถึงความสำคัญ ตลอดจนคุณงามความดีของสมาชิกชมรมเพชรยุพราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกชมรมเพชรยุพราชอาวุโส ที่มีความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเองเป็นอย่างดี จนกระทั่งล่วงเลยวัย 80 ปีทุกคน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ให้การอบรมสิ่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมให้กับสังคม ประเทศชาติ จากรุ่นสู่รุ่น ดังคำกว่าวที่ว่า “ศิษย์ดีเพราะครูดี” ตลอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

ดังนั้นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับชมรมเพชรยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”ครุเมธี” แด่เพชรยุพราชอาวุโสในปีนี้จำนวน 13 ท่านที่มารับโล่ในวันนี้และมอบโล่ประกาศคุณูปการ แด่เพชรยุพราช ที่ทำคุณประโยชน์แก่ชมรมเพชรยุพราช มาตั้งแต่แรกเริ่ม จำนวน 4 ท่าน สำหรับเพชรยุพราชอาวุโสที่ไม่สามารถมารับโล่ฯในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯจะดำเนินการนำไปมอบให้ในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น