ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัดประสานจังหวัดสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

18 ธ.ค. 65 เวลา 08.10 น. ปภ.รายงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 29 หลัง และยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดปัตตานี รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 29 หลัง และยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง ดังนี้

  1. อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน ส่งผลให้ยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง
  2. ปัตตานี เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอยะรัง รวม 6 ตำบล บ้านเรือนเสียหาย 29 หลัง

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น