รมว.สุชาติ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

รมว.สุชาติ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยันตัวเลขจากผู้ประกันตนประกันสังคม


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เด็กไทยตกงาน 1 ล้านคน รัฐควรทุ่มงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาให้คณะที่เป็นความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้เด็กๆ หันมาเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนตลาดแรงงานบ้านเราไม่ขาดแคลน
.
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นั้น จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า เด็กจบใหม่ในปี 63 – 65 มีอยู่จำนวน 1,193,376 ราย เมื่อตรวจสอบจากฐานทะเบียนประกันสังคมในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำและมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวจำนวน 957,900 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.27 เห็นได้ว่า ในแต่ละปีละมีเด็กจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33 ปีละหลายแสนคน ส่วนที่เหลือจะหันไปประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ตลาดงานต่างประเทศ และตัดสินใจเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ
.
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และ ยังมีการจ้างงานภาครัฐ จาก พ.ร.ก.กู้เงิน และงบประมาณประจำปี ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังดำเนินการฝึกทักษะฝืมือเพื่อการประกอบอาชีพรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
.
กระทรวงแรงงาน ได้ให้กรมการจัดหางาน Matching ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะของเด็กจบใหม่เพื่อให้เรียนจบแล้วสามารถได้งานทำในสถานประกอบการเหล่านั้นได้ทันที รวมทั้งจัดงานนัดพบแรงงานในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น