คนเหนือขี้เหล้าหลวง “เชียงราย-ลำพูน-พะเยา-น่าน ” แชมป์ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ

รายงานการผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รายงานเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากร ระหว่างภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนนักดื่มปัจจุบันสูงสุดคือ ร้อยละ 35.4 และร้อยละ 32.8 ตามลำดับ

ภาคเหนือมี นักดื่มประจำในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 16 รองลงมาคือภาคกลาง คิดเป็น ร้อยละ 13.7 นอกจากนี้ พบว่าภาคกลางและภาคเหนือ มีสัดส่วนนักดื่มหนักประจำสูงสุด คือ ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มผู้ไม่เคยดื่มสุราเลยนั้น ภาคใต้มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 74.5 และภาคเหนือ มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 46.1

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่แล้ว ในประชากร ทั่วไป (15 ปีขึ้นไป) พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า ร้อยละ 40 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (ร้อยละ 45.3) ลำพูน (ร้อยละ 44.1) พะเยา (ร้อยละ 44.0) น่าน (ร้อยละ 42.4) และ สุรินทร์ร้อยละ 40.6

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1438820200823062406.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็น