ทม.แพร่ ประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สวนอ้อย ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ การแนะนำตัวพนักงานเทศบาลที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่ การแจ้งแผนดำเนินงานของเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ คือ นางสาวรันตน์นรี วณิชวิบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เขต 1 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เช่น ปัญหาส่องสว่าง ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาพื้นผิวถนนจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น