ทม.แพร่ ประชุม อส.อปพร.

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ประชุมได้เลือกให้ น.ส.นพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองแพร่ และรับฟังปัญหาขัดข้องในการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเสนอศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น