จ.แพร่ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2566

เมือวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2566 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผอ.สำนัก ศูนย์ฯ กอง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอรับฟังผ่าน TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมได้กล่าวขอบคุณบุคลากรกรมที่ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานกรมฯ ที่อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และการเข็มกลัดทำผีเสื้อจากผ้าไทย

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน 14 เรื่อง โดยการนำเสนอ จำนวน 8 เรื่อง และนำเสนอโดยเอกสาร 6 เรื่อง เพื่อแนะนำการตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนโดยให้เน้นงานที่มีปัญหาในการดำเนินการจริง หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นตัวอย่างแก่ทุกจังหวัดได้ ซึ่งการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกิจกรรมสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำ 10 ประเด็นสำคัญ จะต้องดำเนินการและติดตามประเมินผลให้อยู่ในระดับ A โดยให้ทุกจังหวัดรายงานผลผ่าน click ชุมชน ในหัวข้อแบบรายงานตามประเด็นสำคัญ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยกรมฯ จะสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นทุกวันที่ 22 ของเดือนต่อไป นอกจากประเด็นเน้นย้ำของอธิบดีฯ ยังมีประเด็นสำคัญในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  • การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ผู้ตรวจราชการกรมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในเขตตรวจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินการดำเนินงานในระดับ D รวมทั้งการตรวจสอบภาวะความมีอยู่จริงของลูกหนี้ในแต่ละพื้นที่ให้ตรงตามสัญญาที่มีอยู่จริง
  • การดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เน้นย้ำการรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วไปสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ที่จะเข้ารับรางวัลในงาน silk festival ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลในแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด
  • การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้ข้อมูล TPMAP ปี 66 ตรวจสอบนำเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บ จปฐ. ปี 67 เพื่อให้ผ่านเกณฑ์บังคับ 17 ตัว จปฐ. ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดยกระดับการแก้ไขครัวเรือนยากจนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ปี 67 ต่อไป
  • การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 943 แห่ง/หมู่บ้าน ทั้งที่เป็นศูนย์ CLM และ HLM ตามระดับ A B C โดยเฉพาะศูนย์ CLM ต้องจัดทำฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐานให้ครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมประเมินระดับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
  • ส่งเสริมการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน (otop) ให้มีจำนวนการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ไตรมาสละไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ มียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นไตรมาสละ 2 เปอร์เซนต์ รวมทั้งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการดิจิทอลวอลเล็ตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ในระดับ A ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น