PM 2.5 จะมาแล้ว ทุกภาคส่วนเตรียมรับมือรึยัง?

ดูเหมือนว่า ปัญหาฝุ่นควันจะเริ่มกลับมาอีกครั้ง หลากจากที่หลายฝ่ายเริ่มออกมาเตือนแล้ว ประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ที่ส่งผลให้ปลายปีนี้ จนถึงปีหน้า ประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะแห้งแล้งอย่างหนัก ซึ่งจะทำให้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันรุนแรงมากขึ้น

สำหรับความเคลื่อนไหวฝั่งรัฐบาล ล่าสุดเมื่อว้นที่ 13 ธันวาคม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้แถลงข่าวประเด็นปัญหาหมอกควันล่าสุด โดยปัจจุบันได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ผ่านเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้ว และจะนำเข้าสู่รัฐสภาหลังจากผ่านขั้นตอนกฤษฎีกาแล้ว

รวมทั้งยังได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาฝุ่นพิษอย่างยั่งยืน คือ คณะกรรมการ PM 2.5 แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบ Quick Win ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างที่กฎหมายหรือพระราชบัญญัติกำลังพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

นอกจากนี้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งดำเนินการต่างๆ เพื่อวางแผนรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มมาตรการภาษีบริเวณเขตชายแดนของการนำเข้าสินค้าม, การใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV , การเพิ่มโทษ (Polluters Pay Principle: PPP) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เตรียมและยกระดับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงปี 2567 อาทิ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายแบบมุ่งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่เผาซ้ำซาก คือ 10 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดระเบียบควบคุมผู้ใช้ประโยชน์ การทำกติการ่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการสถานการณ์ไฟป่า การตั้งจุดตรวจสกัด พร้อมดึงประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วม 

และเร่งนำระบบการรับรองผลผลิตทางเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM 2.5 Free) มาใช้ สร้างกลไกการบริหารจัดการระดับชาติและระดับจังหวัด ยกระดับการเจรจาเป็นระดับทวิภาคีและใช้เงื่อนไขทางการค้าเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยดึงภาคเอกชนร่วมลงทุนแก้ไขปัญหา โดยให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจตอบแทน

ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โดยได้กำหนดให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตการบริการการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อหยุดยั้งการลุกลามของไฟป่า อันเป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นของฝุ่นควัน PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และเขตควบคุมการเผา ซึ่งห้ามไม่ให้เผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่นอกจากจะกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น ปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการแก้ไขให้ปัญหาฝุ่นควันยุติลง

ที่มา ทำเนียบรัฐบาล [1] , [2] , สภาลมหายใจเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น