สูงเม่น ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ผู้นำต้องทำก่อน) ในพื้นที่บ้านนางนงลักษณ์ ใจการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดำเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ความพอเพียงระดับครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น