ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะฯ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ ศปป.1 ในพื้นที่ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ให้การต้อนรับ พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะฯ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ ศปป.1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับโครงสร้างการจัด และการบังคับบัญชา และสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2562 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2563 (ในส่วนของ ศปป.1 กอ.รมน.) ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งได้ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนเงินปัจจัยการผลิตต่อยอดกิจกรรมเกษตร เพื่ออาหารต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น