ด่วน!! เจอแจกจบ รับเฉพาะบัตรทองเท่านั้น

สปสช.ปรับบริการเจอแจกจบที่ร้านขายยา รับเฉพาะสิทธิบัตรทอง พร้อมปรับเกณฑ์จ่ายค่าบริการโควิด มีผลตั้งแต่ 4 ก.ค.65 ย้ำ! ผู้ป่วยโควิดยังรักษาตามสิทธิฟรี

สปสช. มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยบริการ #โควิด19 เฉพาะหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ หลังโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ให้กลับไปเบิกจ่ายตามระบบปกติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

โดยบริการแบบ #เจอแจกจบ ที่ร้านขายยา และการแจก ATK กลุ่มเสี่ยงที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ปรับเป็นรับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น จากเดิมที่ให้บริการทุกสิทธิรักษา ย้ำ! ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยังรักษาตามสิทธิของตนฟรี! เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น

สำหรับการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 เฉพาะหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ มีรายละเอียดอาทิ

1.ค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่าบริหารจัดการศพ ค่าความเสียหายจากการฉีดวัคซีน จากเดิมให้ทุกสิทธิรักษา ปรับเป็นให้ใช้สิทธิจากกองทุนสุขภาพของแต่ละกองทุนตามระบบปกติ ซึ่งผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เมื่อเกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีน สปสช.จะใช้มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการจ่ายชดเชยเบื้องต้นแทน

2.ค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยนอกแบบเจอ แจก จบ ปรับเป็นจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกตามระบบปกติ กรณีผู้ป่วยใน ยกเลิกการจ่าย On Top ค่าห้องและค่าอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนยารักษาโควิด-19 ยังสามารถเบิกจากกระทรวงสาธารณสุขได้

3.ค่ายานพาหนะส่งต่อตามระยะทาง ปรับเป็นจ่ายเฉพาะค่าส่งต่อตามระยะทางกรมทางหลวงตามเดิม ยกเลิกการจ่ายค่า PPE และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะตามจริงไม่เกิน 500 บาท

4. ค่าบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปรับเป็นจ่ายเฉพาะค่าฟอกเลือดครั้งละ 1,500 บาท ยกเลิกการจ่ายค่า PPE และค่ารถส่งต่อกรณีผู้ป่วยนอก

5. ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปลี่ยนเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าบริการผู้ป่วยในตามระบบปกติ ยา IVIG จ่ายตามระบบ VMI

ร่วมแสดงความคิดเห็น