รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินฯ

รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ประธานกรรมการ นายคุณาพิชศน์ แชมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กรรมการ นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและเลขานุการ นายเสรี เสมพูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่สพฐ.กำหนด โอกาสนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น