(มีคลิป) น่าน ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ภาคเหนือ

น่าน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อปฏิบัติงาน (AAR) และพัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ทึ่ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อปฏิบัติงาน (AAR) และพัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ

โดย นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน นับเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน

โดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกัน มากกว่าการแก้ไขปัญหาและให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมรวมถึงการนำบทเรียนจากอดีต มาทบทวน แก้ไขแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับภาคีและหน่วยงาน สนับสนุนและยกระดับการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่ จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 47 พื้นที่ ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2565

ทั้งนี้ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนาเสริมสร้างองค์ความรู้ การถอดบทเรียนการทำงาน เวทีระดมความคิดเห็นและการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรมรวมพลคนสู้ฝุ่นและตลาดนัดสีเขียว ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดแสดง เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น