แถลงผลงานวิจัยรอบ 9 เดือน 34 การทดลอง 2565

ศกล.ชม.กลุ่มวิจัย ร่วมแถลงผลงานวิจัยรอบ 9 เดือน 34 การทดลอง ประจำปี 2565

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยกลุ่มวิจัยได้จัดการประชุม แถลงผลงานวิจัย รอบ 9 เดือน ประจำปี 2565โดยมี นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย รับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็นทางวิชาการจากห้วหน้าการทดลอง สำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน มีงานวิจัย สกสว. (งานหลัก) 19 การทดลอง และ งานวิจัยร่วม (สกสว. สคพ กปผ. วิศวะ) 15 การทดลอง รวมทั้งสิ้น 34 การทดลอง ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น