เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ และรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564

รางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบรับรางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564 พร้อมด้วย น.ส.วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลห้องสมุดดีเด่น (ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ทั้งด้านการบริหารงานและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นหัวใจของการศึกษาอย่างแท้จริง ตั้งแต่การพัฒนาบริการห้องสมุดไปสู่การบริการดิจิทัลทั้งด้าน Digital content และการบริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย สนับสนุนให้สำนักหอสมุดเป็นศูนย์ข้อมูลล้านนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงอาคารสำนักงานหอสมุด ด้วยงบประมาณรวมกว่า 410 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ นำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น