อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นำเสนอประสบการณ์ บริหารจัดการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนการรู้ มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 13 โรงเรียน 65 คน ในการอบรมครั้งนี้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายสมบัติ ศรีวรรณชัย นางจันทร์ดี ดีฝั้น ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ นางกนกลักษณ์ แปงมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้


ข่าว : ศน.ทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ร่วมแสดงความคิดเห็น