ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนา​ ศิลปะ​วัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมแม่ริมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนา​ ศิลปะ​วัฒนธรรม

วันที่ 26. มิถุนายน​ 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อำเภอแม่ริม จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรม ในการประชุม ครั้งนี้ ได้มีวาระการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการ พลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอำเภอแม่ริมโดยมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอนแก้ว วัดสว่างเพชร และวัดสว่างบรรเทิง โครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดสว่างเพชร และวัดสว่างบรรเทิง โดยมีพระครูมนูญบุญญากร สิริปญโญ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถาน รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นประธาน นายธนวัฒน์ ราชวัง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม​ รองประธาน นายอินตา เลาคำ นางศรีนวล พรหมมา นางสายหยุด วงษ์หมึก เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอแม่ริมต่อไป ณ วัดเจดีย์สถาน ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น