ปันสุข สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่ออน

นายอำเภอแม่ออน “โครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่ออน” สร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 30 ก.ค. 65 เวลา 11.00 น. ทาง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าตาม “โครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่ออน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่ออน ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดหาสิ่งของสำหรับการดำรงชีพเบื้องต้นให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรายนายอ้าย ใจมงคล อายุ 57 ปี ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส ในการนี้นายอำเภอแม่ออนได้สั่งการให้ผลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำสมาชิกอส. ร่วมกับอบต.บ้านสหกรณ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสหกรณ์ และประชาชนจิตอาสา ในการสร้างบ้านให้สำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น