ผลประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประกาศแล้ว!ผลประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี รร.เทพนารีตัวแทนจ.แพร่ ได้ทั้งชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ แจ้งว่า ได้รับประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ความว่าด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สำนักการลูกสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
จัตการประกวดระเบียบแถวลูกเสีอ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยวิธีการพิจารณาคลิปวีดีโอการประกวด เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดแถวลูกเสือ เนตรูนารี ของสถานศึกษาต่างๆ ให้ได้รับรางวัลระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ทั้ง 8 กลุ่มการประกวต แล้วจัดส่งคลิปวีดีโอดังกล่าวเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศซึ่งในปีนี้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด จัดส่งคลิปวีดีโอของสถานศึกษาที่ชนะเลิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด เข้ารวมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ จำนวน 334 กอง

สำนักงานปสัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ระหว่างวันที่
19-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแจ๊ส โซเทล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาตัดสินการประกาดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565ในส่วนของจังหวัดแพร่ ลูกเสือ เนตรนารี รร.เทพนารี เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เข้าร่วมประกวด และประสบผลความสำเร็จนำชื่อเสียงมาให้จ.แพร่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทดังนี้
…….1.ประเภทเนตรสามัญ รางวัลชนะเลิศ รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
…….2.ประเภทลูกเสีอสำรอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
……..3.ประเภทเนตรนารี สำรอง รองชนะเลิศ อันดับ 1รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
……..4.ประเภท ลูกเสือสามัญ รางวัลชมเชย รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
…….5.ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
…….6.ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
……..7.ประเภทลูกเสือวิสามัญ รางวัลชมเชย รร.เทพนารี จังหวัดแพร่
…….8.ประเภทเนตรนารีวิสามัญ รางวัลชมเชย รร.เทพนารี จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น