(มีคลิป) ร.ร.เมืองแพร่ เข้าอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด

ทต.ช่อแฮ จัดอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำนักเรียน ร.ร.เมืองแพร่ เข้ารับการอบรม

ปัญหายาเสพติดต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข ทต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง มอบหมายให้ นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายก ทต. เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางภคพร สดสวย รองนายก ทต. สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการฯ

ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ ทต.ช่อแฮ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก-เยาวชน ได้รับความรู้ ในการป้องกัน และทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเด็ก-เยาวชน ให้มีภาวะความเป็นผู้นำและฝึกฝนการทำงานร่วมกัน และการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ และให้การสนับสนุนคณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นำน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่เข้าร่วมโครงการฯ และขอขอบคุณทีมคณะวิทยากร ร.ต.ท.เดชา เหมืองจา รอง สว.(ป) สภ.พระธาตุช่อแฮ และ ร.ต.ต.ทองชู ปัทมาภรณ์พงศ์ รอง สว.(ป) สภ.เมืองแพร่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น