แบงค์ชาติเผย เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ดีขึ้น

วันที่ 2 ส.ค. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ได้ออกมาแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2565

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวท่ีเร่งขึ้น ขณะท่ีการบริโภคทยอยฟื้นตัวภายใต้แรงกดดันจาก ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรและตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากข้ึนทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและการก่อสร้าง ขณะท่ี การผลิตชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากผลของนโยบาย Zero-Covid ของจีน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ ในไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเพราะประชาชน สามารถปรับตัวอยู่กับ COVID-19 ได้ดีข้ึน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับรายได้เกษตรยังคงขยายตัว ตลาดแรงงาน ที่ทยอยปรับดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ มีส่วนช่วยพยุงการบริโภค แม้จะมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่สูงข้ึน ส่วนภาค ธุรกิจยังคงมีแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น