แจ้งส่งเงินเข้ากองทุน ส่งต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรไทย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งการส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อส่งต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์วิธีการในการส่งเงิน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างสัญชาติ ลาว พม่า และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในตำแหน่ง รับใช้ในบ้าน และกรรมกร ต้องส่งเงินเข้ากองทุนคนละ 1,000 บาท และให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนด โดยเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกันเป็นเวลาสี่เดือน
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเป็นหนังสือให้หักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งกองทุนน้อยกว่าเวลาที่กำหนดก็สามารถกระทำได้ และให้นายจ้างนำเงินส่งเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มหักเงินจากค่าจ้างของลูกจ้างงวดแรก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 และนำส่งเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2557 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนายจ้างก่อนที่ลูกจ้างจะส่งเงินเข้ากองทุนครบอัตราที่กำหนด ให้นายจ้างใหม่มีหน้าที่หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างในส่วนที่ยังขาดอยู่และนำส่งเข้ากองทุนให้ครบถ้วน
จัดหางานจังหวัดลำปางกล่าวต่อไปว่า เงินค่าจ้างของลูกจ้างที่ถูกหักนำส่งเข้ากองทุนฯ ลูกจ้างคนต่างด้าวสามารถขอรับคืนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นทางได้ในกรณีครบกำหนดสัญญาจ้างงาน หรือถูกนายจ้างเลิกจ้างและจะเดินทางกลับประเทศ
ดังนั้น จึงขอให้นายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสามสัญชาติได้ทราบ และดำเนินการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนฯ ตามเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทรศัพท์หมายเลข 054 – 265041 – 52 ในวันและเวลาราชการ

 

You must be logged in to post a comment Login