ประกวดโลโก้

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งกิจกรรมที่จะต้องประสานความร่วมมือการดำเนินงานในพื้นที่ โดยผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่น ๆ มาก่อน และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้นงาน

ส่วนหลักเกณฑ์การประกวด นั้น ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องแสดงถึงวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ว่า “สร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” ต้องมีคำว่า “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” หรือคำย่อ “กทส.” เป็นองค์ประกอบอยู่ใน LOGO โดยผลงานที่ออกแบบให้ปรากฎลงบนกระดาษขนาด เอ3 (42 x 30 ซม.) และปิดลงบนกระดาษแข็ง มีคำอธิบายประกอบแบบ โดยการสร้างผลงานสามารถวาดด้วยมือ หรือใช้คอมพิวเตอร์ ต้องมีลักษณะที่เป็นภาพสี และขาวดำ ที่มีขนาดชัดเจน (และขนาดที่ย่อส่วน ประมาณ 3 x 3 ซม. ปรากฏอยู่ด้วย) สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ได้ทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นของที่ระลึก ของชำร่วย เอกสารสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ

โดยผลงานที่ส่งต้องเป็นรูปแบบที่เป็นแผ่นกระดาษ จำนวน 1 ชุด โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งผลงานติดที่บริเวณด้านหลังแบบทุกแผ่น รวมทั้งจัดส่งในรูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึก File เป็นนามสกุล JPEG เท่านั้น ค่าความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI สำหรับรางวัลการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 (วงเล็บมุมซองว่าส่งผลงานเข้าประกวด) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น. กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ โดยจะประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ที่ www.cdd.go.th โดยสามารถ Download ประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร และเอกสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นข้อมูลจัดทำตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน www.prcdd.go.th และเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี www.womenfund.thaigov.go.th

You must be logged in to post a comment Login